HIDDEN is een uniek verhaal voor iedereen. De plek om de dagelijkse drukte te ontvluchten.
We vinden het leuk mensen samen te brengen, te verwennen en goed te doen voelen.

HIDDEN streeft naar een goede en gezonde levensstijl.
Een fijne plek om te ontspannen, te blijven hangen of gewoon even langs te komen.

HIDDEN is een beleving voor jezelf en één die je kan delen met vrienden ver weg van de drukte.

Stap voor stap dichterbij wat tijd voor jezelf en voor elkaar.

You are here now, relax.
L-F

Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken; Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Lara Foubert handel drijvende onder de benaming:
Hidden
Antwerpsesteenweg 2
9140 Tielrode
Gsm: +32 479/76.01.80
BTWnr: BE0644.547.875
E-mail: [email protected]

STORE
vrijdag      13u – 18u
zaterdag   10u – 18u
zondag     10u – 16u
maandag  13u – 18u
en privé shopping iedere dag na afspraak

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (langs elektronische weg) aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het product aan de consument. Deze herroeping dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken maar geen enkel verzorgingsproduct openen van de originele verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten/terugbetaling in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van het product en mits de ondernemer het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft ontvangen.

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is gebruikt, beschadigd en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

 

Artikel 8 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Leveringskosten zijn niet inbegrepen. Deze worden toegevoegd bij het plaatsten van een bestelling.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling

De consument dient de door hem verschuldigde bedragen te voldoen bij het plaatsten van de bestelling.

De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betaalverplichtingen.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Bij een buitengerechtelijke regeling van een geschil is de Consumenten ombuds dienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumenten ombuds dienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien een beroep doen op het ODR (Online Dispute Resolution)-platform http://ec.europa.eu/odr/, welke de Europese Commissie op 9 januari 2016 heeft geopend.

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

SECTIE 1 – Wat doen we met uw gegevens?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing: met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over soort diensten en goederen die door Hidden worden verkocht/uitgevoerd.

 

SECTIE 2 – Toestemming

Hoe krijg je mijn toestemming? Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat u instemt met onze verzameling en het alleen voor die specifieke reden gebruikt. Als we om een secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen. Hoe trek ik mijn toestemming in? Als u na uw op in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen op [email protected]

 

SECTIE 3 – Informatieverschaffing

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

 

SECTIE 4 – Diensten van derden

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw transactie met betrekking tot de aankoop. Voor deze providers raden we u aan hun privacy beleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld. Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van Hidden verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beheerst door dit privacy beleid of de Servicevoorwaarden van onze website. Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen zij u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedigen u aan om hun privacy verklaringen te lezen. Onze winkel gebruikt Google Analytics om ons te helpen meer te weten te komen over wie onze site bezoekt en naar welke pagina’s wordt gekeken. 

 

SECTIE 5 – Veiligheid

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle vereisten en implementeren we aanvullende, algemeen aanvaarde industrie standaarden.

 

SECTIE 6 – Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die een website naar uw computer kan sturen voor archiveringsdoeleinden. Hidden gebruikt cookies om bij te houden hoe vaak u onze website bezoekt, de inhoud van uw winkelwagentje, eerdere aankopen en inhoud te leveren die specifiek is voor uw interesses. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u hebt het recht om deze te weigeren. Uw bezoek aan onze website zal echter aanzienlijk worden verbeterd als cookies niet worden uitgeschakeld. Als u ervoor kiest om geen cookies te ontvangen, kunt u toch de meeste functies van onze website gebruiken, behalve alle functies met betrekking tot het bestellen via onze e-shop.

 

SECTIE 7 – Leeftijd

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.

 

SECTIE 8 – Wijzigingen in dit privacybelied

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken. Als onze winkel wordt gekocht of wordt samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

 

 

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Stuur dan een mailtje naar [email protected]

 

Extra vragen:

Is het mogelijk om buiten België te leveren?
Wij verzenden momenteel enkel in België.

Wat zijn de kosten van verzending?
Plaats je een bestelling onder €100, dan bedragen de verzendkosten 9 euro naar België.
Bedraagt je bestelling meer dan €100 dan verzenden we gratis.
Als u ervoor kiest om uw pakket bij Hidden af te halen zijn er ook geen kosten aan verbonden!

Hoe lang duurt het om mijn pakje af te leveren?
Binnen België 2-3 werkdagen.

Tijdens feestdagen kan de levering af en toe wat langer duren. Onvoorziene omstandigheden die buiten onze controle vallen (bijv. extreem slecht weer, stakingen, pandemie,…) kunnen ook leiden tot een vertraging in de levering van uw pakket.

Kan ik mijn bestelling ook afhalen bij Hidden in Tielrode?
U kan uw pakket zeker afhalen in onze store in Tielrode. Deze optie is gratis.